Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)
Warunki korzystania

Poniższe warunki są częścią naszej umowy. Wszelkie zmiany są dokonywane wyłącznie na pisemną prośbę. Przyjęcie oferty nie skutkuje obowiązkiem służbowym pomiędzy naszymi pracownikami a pracodawcą. Wyłącznym pracodawcą jest firma TEAM 2000 Personal Service GmbH. Realizacja uzgodnionych celów może być powierzona także innemu pracownikowi.

Jesteśmy zobowiązani do pouczenia pracownika o jego prawach i obowiązkach. Zabronione jest zatrudnianie pracowników z firm dotkniętych strajkiem lub „lokautem”.

Zabronione jest zatrudnianie przez firmę Team 2000 Personal Service GmbH pracowników w ramach umowy licencyjnej (potwierdzenie oferty drogą faksową) przed upływem terminu trzech miesięcy lub gdy nie został dotrzymany termin umowy w formie pisemnej (Integration Leasing ) pomiędzy pracownikiem a zleceniodawcą. Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkim zatrudnionym pracownikom, a także gwarantuje wyposażenie w środki pierwszej pomocy oraz przestrzeganie przepisów ustawy o czasie pracy. Wypadek przy pracy musi być niezwłocznie zgłoszony. Przed rozpoczęciem pracy pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas wykonywania ich zadań oraz zagwarantować odpowiednie środki zapobiegawcze. Zleceniodawca działalności jest zwolniony z wszelkich roszczeń ze strony pracowników, a w przypadku braku możliwości wykonania zadań przez naszych pracowników, zostaną one powierzone osobom trzecim. Nasze stawki rozliczeniowe podane są jako kwoty netto, od których pobrano odpowiedni podatek. Modyfikacje umów, wynikające ze zmian przepisów finansowych zostają wprowadzone w życie od momentu, w którym odpowiednie przepisy uległy zmianie. Faktury wystawiane są co tydzień, miesięcznie lub w sposób odmienny - na podstawie obowiązującej umowy. Pensje są fakturowane w kwocie wynagrodzenia brutto, a zatem bez odliczenia niezbędnych opłat i podatków. Pracownik nie jest uprawniony do pobierania rachunków. Rachunek zostaje wystawiony na podstawie wykonanej pracy. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, praca w godzinach nadliczbowych, urlopy, praca na zmiany i inne dodatki rozliczone są na fakturze z odpowiednią dopłatą do obowiązującej stawki. W przypadku, gdy podczas wykonania zakontraktowanych prac, nasi pracownicy byliby obciążeni dodatkowymi kosztami, zwyczajowo są one pokrywane przez naszego klienta. Jeżeli płatność zostanie opóźniona przez naszego klienta, zostaną naliczone odsetki zgodnie z ustawą § 49a ASGG. Klienci zalegający z obowiązkowymi płatnościami z tytułu umowy są zobowiązani do poniesienia wszelkich konsekwencji oraz kosztów procedury prawnej prowadzonej przez upoważnionego prawnika.

Jurysdykcja i Sąd rejonowy w Linzu.

 
© 2010 - TEAM 2000 Service GmbH, Stelzhamerstraße 6a, A-4053 Haid, Tel.: +43 7229 51407, Fax: DW 10, e-mail: office@team2000.at - Impressum